JENNY KAANDORP

Algemene Voorwaarden Jenny Kaandorp

Mevrouw J. Kaandorp handelend onder de naam Jenny Kaandorp (hierna: Jenny Kaandorp) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81669623 en is gevestigd aan Snoeckenburg 8 (1935 GB) te Egmond-Binnen.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Jenny Kaandorp.

3. Content creation: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.

4. Diensten: de Diensten die Jenny Kaandorp aanbiedt, zijn het ontwikkelen van websites, het maken van content en designs alsmede diverse marketingdiensten.

5. Dienstverlener: Jenny Kaandorp die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Jenny Kaandorp.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Jenny Kaandorp heeft aangesteld, projecten aan Jenny Kaandorp heeft verleend voor Diensten die door Jenny Kaandorp worden uitgevoerd, of waaraan Jenny Kaandorp een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Jenny Kaandorp, alsmede voorstellen van Jenny Kaandorp voor Diensten die door Jenny Kaandorp aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Jenny Kaandorp waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.jecten aan Jenny Kaandorp heeft verleend voor Diensten die door Jenny Kaandorp worden uitgevoerd, of waaraan Jenny Kaandorp een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Jenny Kaandorp, elke Overeenkomst tussen Jenny Kaandorp en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Jenny Kaandorp wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jenny Kaandorp aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Jenny Kaandorp is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Jenny Kaandorp uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Jenny Kaandorp vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Jenny Kaandorp gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Jenny Kaandorp is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Jenny Kaandorp het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Jenny Kaandorp gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Jenny Kaandorp niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Jenny Kaandorp zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jenny Kaandorp niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Jenny Kaandorp heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Jenny Kaandorp te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Jenny Kaandorp is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Elke Overeenkomst die met Jenny Kaandorp wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Jenny Kaandorp wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Jenny Kaandorp is verbonden.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Jenny Kaandorp van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Jenny Kaandorp kunnen de Overeenkomst per direct ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Jenny Kaandorp ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Jenny Kaandorp op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Jenny Kaandorp is hierbij leidend. Jenny Kaandorp kan ook de gederfde winst in rekening brengen.

5. In geval van voortijdige beëindiging heeft Jenny Kaandorp het recht om te vragen naar de reden van beëindiging. Opdrachtgever is niet verplicht hierop te antwoorden.

6. Zowel Opdrachtgever als Jenny Kaandorp kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Jenny Kaandorp nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Jenny Kaandorp zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de Diensten is Jenny Kaandorp niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Jenny Kaandorp, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Jenny Kaandorp is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. Indien Jenny Kaandorp op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Jenny Kaandorp de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is Jenny Kaandorp gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

6. De broncode alsmede de technische documentatie van de website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

7. Zowel Opdrachtgever als Jenny Kaandorp kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Jenny Kaandorp de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

8. Jenny Kaandorp is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.

9. Indien Jenny Kaandorp op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Jenny Kaandorp conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

10. Jenny Kaandorp is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11. Jenny Kaandorp heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Jenny Kaandorp uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.

12. Jenny Kaandorp zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Jenny Kaandorp Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Jenny Kaandorp Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Jenny Kaandorp is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is Jenny Kaandorp gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Jenny Kaandorpverzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Jenny Kaandorp niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Jenny Kaandorp is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Jenny Kaandorp verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Jenny Kaandorp voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Jenny Kaandorp kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Jenny Kaandorp gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Jenny Kaandorp.

4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de website van Jenny Kaandorp te beschermen, en de op de website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

Artikel 8 – Ontwikkelen van designs en huisstijlen

1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Jenny Kaandorp kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:

 • Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Jenny Kaandorp stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 • Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Jenny Kaandorp zal 3 schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 3 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.
 • Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Jenny Kaandorp bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 • Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Jenny Kaandorp nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.

3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Jenny Kaandorp en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Jenny Kaandorp wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 9 – Content creation

1. Jenny Kaandorp kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal Jenny Kaandorp schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Jenny Kaandorp die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Jenny Kaandorp hanteert. Jenny Kaandorp heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst Jenny Kaandorp genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. Jenny Kaandorp zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.

5. Jenny Kaandorp kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Jenny Kaandorp een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

6. Het auteursrecht op de werken van Jenny Kaandorp berust uitsluitend bij Jenny Kaandorp, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Jenny Kaandorp in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van Jenny Kaandorp is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

7. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Jenny Kaandorp waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Jenny Kaandorp kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Jenny Kaandorp nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 10 – Ontwikkeling website

1. Jenny Kaandorp kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Jenny Kaandorp de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

4. Jenny Kaandorp is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.

5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.

6.De door Jenny Kaandorp ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.

7. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Jenny Kaandorp. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Jenny Kaandorp, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Jenny Kaandorp zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Jenny Kaandorp.

8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Jenny Kaandorp verplicht om door Jenny Kaandorp verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Jenny Kaandorp wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Jenny Kaandorp gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 11 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Jenny Kaandorp of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Jenny Kaandorp recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Jenny Kaandorp aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Jenny Kaandorp bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Jenny Kaandorp gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

5. Jenny Kaandorp spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

6. Jenny Kaandorp heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs-websites te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Jenny Kaandorp zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Jenny Kaandorp gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 – Garanties

1. Jenny Kaandorp voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Jenny Kaandorp in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Jenny Kaandorp gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Jenny Kaandorp gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. Jenny Kaandorp staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Jenny Kaandorp spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op website wat door Jenny Kaandorp zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Jenny Kaandorp is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Jenny Kaandorp ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.

5. Opdrachtgever accepteert de website ‘As is’.

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Jenny Kaandorp te melden op een wijze dat Jenny Kaandorp in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Jenny Kaandorp een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

7. Enige door Jenny Kaandorp opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Jenny Kaandorp.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van Jenny Kaandorp is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Jenny Kaandorp opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Jenny Kaandorp. Jenny Kaandorp is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Jenny Kaandorp is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Jenny Kaandorp naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Jenny Kaandorp verstrekte inlichtingen.

10. Jenny Kaandorp is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

11. Aansprakelijkheid van Jenny Kaandorp voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Jenny Kaandorp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van Jenny Kaandorp die zonder uitdrukkelijke toestemming van Jenny Kaandorp heeft plaatsgevonden.

12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Jenny Kaandorp niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.

13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 14 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Jenny Kaandorp of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Jenny Kaandorp gerechtigd om dat deel van dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Jenny Kaandorp zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Jenny Kaandorp. In geen geval is Jenny Kaandorp aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 15 – (Online) marketing

1. Jenny Kaandorp garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Jenny Kaandorp past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Jenny Kaandorp hierover toezeggingen doen doch zal Jenny Kaandorp zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.

2. Indien Jenny Kaandorp ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

3. Jenny Kaandorp kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Jenny Kaandorp hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Jenny Kaandorp is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Jenny Kaandorp gehanteerde aanpak en de door Jenny Kaandorp opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Jenny Kaandorp te maken.

4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Jenny Kaandorp uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

5. Ingeval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing, is Jenny Kaandorp nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Jenny Kaandorp niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

6. Guerrilla marketing wordt uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van Opdrachtgever en met uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Ingeval van guerrilla marketing kan de marketing door derden mogelijk als schokkend ervaren worden. Met deze (creatieve) vorm van marketing wordt op basis van een klein budget een opvallende campagne bedacht en uitgevoerd, waarmee Opdrachtgever zich op een bepaalde manier kenbaar maakt aan het publiek. Dit kan zowel positief als mogelijk negatief opgevat worden door het publiek wegens de onconventionele aanpak. Jenny Kaandorp is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele imagoschade van Opdrachtgever indien een dergelijke aanpak niet goed wordt opgevat door het publiek.

Artikel 16 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Jenny Kaandorp is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten..

2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Jenny Kaandorp de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 17 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.

2. Jenny Kaandorp voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.

3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Jenny Kaandorp haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Jenny Kaandorp is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Jenny Kaandorp.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 – Incassobeleid

1. Alle door Jenny Kaandorp gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Jenny Kaandorp zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Jenny Kaandorp meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Jenny Kaandorp gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Jenny Kaandorp de betrokkene hierover informeren. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op website wat door Jenny Kaandorp zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Jenny Kaandorp is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Jenny Kaandorp ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Jenny Kaandorp verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Jenny Kaandorp tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Jenny Kaandorp op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Jenny Kaandorp is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Jenny Kaandorp zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 20 – Opschorting

1. Jenny Kaandorp heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2. Jenny Kaandorp is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Jenny Kaandorp is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 21 – Overmacht

1. Jenny Kaandorp is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Jenny Kaandorp wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:

 • (i) overmacht van toeleveranciers van Jenny Kaandorp,
 • (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Jenny Kaandorp zijn voorgeschreven of aanbevolen,
 • (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
 • (iv) overheidsmaatregelen,
 • (v) elektriciteitsstoring,
 • (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen),
 • (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen,
 • (ix) algemene vervoersproblemen en
 • (x) overige situaties die naar het oordeel van Jenny Kaandorp buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien Jenny Kaandorp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Jenny Kaandorp, is Jenny Kaandorp uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Jenny Kaandorp binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Jenny Kaandorp deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Jenny Kaandorp in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten door Jenny Kaandorp leidt tot aansprakelijkheid van Jenny Kaandorp, is die aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

3. Jenny Kaandorp is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Jenny Kaandorp geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.

4. Jenny Kaandorp is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. Jenny Kaandorp is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Aansprakelijkheid van Jenny Kaandorp voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Jenny Kaandorp is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van Jenny Kaandorp die zonder uitdrukkelijke toestemming van Jenny Kaandorp heeft plaatsgevonden.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Jenny Kaandorp aansprakelijk.

8. Jenny Kaandorp staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Jenny Kaandorp verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever vrijwaart Jenny Kaandorp voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Jenny Kaandorp geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Jenny Kaandorp.

11. Enige door Jenny Kaandorp opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Jenny Kaandorp.

12. De inhoud van het opgeleverde advies van Jenny Kaandorp is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Jenny Kaandorp opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Jenny Kaandorp. Jenny Kaandorp is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Jenny Kaandorp nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Jenny Kaandorp haar eigen advies.

14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Jenny Kaandorp vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jenny Kaandorp. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Jenny Kaandorp dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Jenny Kaandorp eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 23 – Geheimhouding

1. Jenny Kaandorp en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.

2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door Jenny Kaandorp worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Jenny Kaandorp daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

3. Indien Jenny Kaandorp op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Jenny Kaandorp zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Jenny Kaandorp niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichtig leggen Jenny Kaandorp en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Jenny Kaandorp, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Jenny Kaandorp, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Jenny Kaandorp.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Jenny Kaandorp rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jenny Kaandorp en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Jenny Kaandorp opgeleverde zaken, dient Jenny Kaandorp expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Jenny Kaandorp rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Jenny Kaandorp.

6. Opdrachtgever vrijwaart Jenny Kaandorp voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Jenny Kaandorp onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Jenny Kaandorp, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Jenny Kaandorp verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Jenny Kaandorp van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Jenny Kaandorp voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Jenny Kaandorp opgestelde adviezen en rapportages.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, website of informatiedragers aan Jenny Kaandorp verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Jenny Kaandorp of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via ontwerp@jennykaandorp.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Jenny Kaandorp de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Jenny Kaandorp zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.e gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Jenny Kaandorp en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Jenny Kaandorp kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Jenny Kaandorp en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.